DATAKOM, s.r.o.

Rosina 23, 013 22 Rosina

Jednoduché účtovníctvo

 Jednoduché účtovníctvo - vedenie účtovníctva:

  • Jednoduché účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. vznení neskorších predpisov
  • Spracovanie účtovných dokladov, posúdenie ich správnosti a oprávnenie z daňového hľadiska
  • Evidencia DPH - podklad pre daňové priznanie k DPH
  • Vedenie účtovnej evidencie pohľadávok a záväzkov
  • Ročná účtovná uzávierka a prílohy podľa platnej metodiky Ministerstva financií SR
  • Daňové priznanie - vyhotovenie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb vrátane príloh   (výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdavkoch )
  • Odoslanie výkazov a daňového priznania na Daňový úrad

 

Doklady

Prihlásenie