DATAKOM, s.r.o.

Rosina 23, 013 22 Rosina

Podvojné účtovníctvo

Správne spracované podvojné účtovníctvo je základný predpoklad pre bezproblémový chod každého podnikania. Našim klientom preto zabezpečujeme vždy aktuálne, presné a bezproblémové výstupy z podvojného účtovníctva. Vrámci účtovných služieb ponúkame kompletný účtovný servis – vedenie podvojného účtovníctva, kontrolu správnosti účtovných dokladov z minulých období ako aj kompletnú rekonštrukciu účtovníctva.

Podvojné účtovníctvo vedieme v zmysle platnej legislatívy:

Vedenie hlavnej knihy - v hlavnej knihe sú všetky zápisy zoradené z hľadiska priradenia k jednotlivým účtom, teda z hľadiska vecného.

Účtovný denník - v účtovnom denníku sú všetky účtovné prípady zoradené z časového hľadiska, teda chronologicky.

Kniha došlých a odoslaných faktúr - v týchto knihách sú vedené všetky došlé a odoslané faktúry usporiadané z hľadiska jednotlivých odberateľov, dodávateľov, splatnosti a dátumu vystavenia.

Saldokonto - predstavuje účtovný prehľad o jednotlivých pohľadávkach a záväzkoch spoločnosti.

Ročná účtovná závierka a uzávierka - zahŕňa vypracovanie Súvahy a Výkazu ziskov a strát za príslušné zdaňovacie obdobie a poznámky k účtovnej závierke.

Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb

Našim klientom vypracujeme kompletné podvojné účtovníctvo, súčasťou je aj daňové priznanie obsahujúce všetky požadované prílohy a zostavy.

Šanóny

Prihlásenie